FEATURED

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการดูแลโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้อมูลเบื้องต้นของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านพักอาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2488 ในสมัยอาจารย์พนม สมิตานนท์ เป็นผู้อำนวยการ ภายหลังที่ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2526 อธิการบดีคนต่อมาไม่ได้เข้าพักอาศัยเนื่องจากมีที่พักอยู่แล้ว บ้านหลังนี้จึงว่างเปล่าไร้ผู้อาศัย จวบจนปี พ.ศ.2542 สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดหาเงินทุนเข้าดำเนินการปรับปรุง โดยสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความเห็นร่วมกันในการอนุรักษ์บ้านหลังนี้ไว้ตามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ตรัสไว้กับอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย โดยจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย รวบรวมและจัดแสดงข้อมูลและวัตถุสิ่งของอันเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ วัตถุสิ่งของด้านการเกษตร

See More

พิพิธภัณฑ์เฮือนใจ๋หุม

พิพิธภัณฑ์เฮือนใจ๋หุม เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ผญาล้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ของคุณนิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์พื้นบ้านแห่งล้านนา ซึ่งได้รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวล้านนา ทั้งของเก่าและใหม่ เป็นการรวบรวมส่วนตัวโดยคุณนิคม พรหมมาเทพย์ ที่เสาะแสวงหาวัตถุต่าง ๆ มาจัดแสดงและแบ่งประเภท เช่น มุมภูมิปัญญาพื้นบ้าน เครื่องแต่งกาย การทำการเกษตร และพิธีกรรม

See More

อุปกรณ์สำหรับจับปลาและดักสัตว์ Equipment for fishing and trapping

อุปกรณ์สำหรับดักจับสัตว์น้ำของล้านนา

See More

อุปกรณ์ทางการเกษตร Agricultural Equipment

อุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้ในการเกษตรของชาวล้าานา

See More

WHAT'S NEW