FEATURED

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการดูแลโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้อมูลเบื้องต้นของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านพักอาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2488 ในสมัยอาจารย์พนม สมิตานนท์ เป็นผู้อำนวยการ ภายหลังที่ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2526 อธิการบดีคนต่อมาไม่ได้เข้าพักอาศัยเนื่องจากมีที่พักอยู่แล้ว บ้านหลังนี้จึงว่างเปล่าไร้ผู้อาศัย จวบจนปี พ.ศ.2542 สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดหาเงินทุนเข้าดำเนินการปรับปรุง โดยสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความเห็นร่วมกันในการอนุรักษ์บ้านหลังนี้ไว้ตามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ตรัสไว้กับอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย โดยจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย รวบรวมและจัดแสดงข้อมูลและวัตถุสิ่งของอันเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ วัตถุสิ่งของด้านการเกษตร

See More

สิ่งพิมพ์

คอลเล็กชั่นสิ่งพิมพ์ของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย

See More

วัตถุ

คอลเล็กชั่นวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย

See More

คอลเล็กชั่นภาพถ่าย

คอลเล็กชั่นภาพถ่ายในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย

See More

WHAT'S NEW