ศาลาพระช่วงที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระหว่างการก่อสร้างไม่ทราบ พุทธศักการที่ได้ระบุไว้ชัดเจน เพื่อมอบให้อธิการบดี

Object Identifier : TACM0130
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ศาลาพระช่วงที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระหว่างการก่อสร้างไม่ทราบ พุทธศักการที่ได้ระบุไว้ชัดเจน เพื่อมอบให้อธิการบดี
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ศาลาพระช่วงที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระหว่างการก่อสร้างไม่ทราบ พุทธศักการที่ได้ระบุไว้ชัดเจน เพื่อมอบให้อธิการบดี
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย