ภาพถ่ายพระช่วงฯที่อำเภอฉวาง

Object Identifier : 6107000130
Work Type :
Preferred Labels : ภาพถ่ายพระช่วงฯที่อำเภอฉวาง
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : รายละเอียดภาพ ฉวาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตร และเขานัการรัฐมนตรีกระทรางเกษตร ไปตรวจราชการ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2492
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย