การสอบแข่งขันเพื่อรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาลในการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของกระทรวง ทะบวงกรมต่างๆ ประจำ พ.ศ. 2480 : ข้อสอบวิชา เทฆนิคในวิชากสิกรรม

Object Identifier : 6107000189
Work Type :
Preferred Labels : การสอบแข่งขันเพื่อรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาลในการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของกระทรวง ทะบวงกรมต่างๆ ประจำ พ.ศ. 2480 : ข้อสอบวิชา เทฆนิคในวิชากสิกรรม
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2480
Description/Descriptive Note :
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย