กองวิชาการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส่งไปสอบที่ประเทศฟิลิปปินส์ การสอบแข่งขันเพื่อรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาล ในการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของกระทรวง ทะบวงกรมต่าง ๆ ประจำ พ.ศ. 2480

Object Identifier : 6107000190
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : กองวิชาการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส่งไปสอบที่ประเทศฟิลิปปินส์ การสอบแข่งขันเพื่อรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาล ในการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของกระทรวง ทะบวงกรมต่าง ๆ ประจำ พ.ศ. 2480
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2480
Description/Descriptive Note : กองวิชาการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส่งไปสอบที่ประเทศฟิลิปปินส์ การสอบแข่งขันเพื่อรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาล ในการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของกระทรวง ทะบวงกรมต่าง ๆ ประจำ พ.ศ. 2480 ห้อง อ.วิภาตฯ เอกสารในตู้ไม้ข้างเตียง(จำนวน 1แผ่น)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย