สตริงไทค์ 119 ปี คุณพระช่วง "ไม่มีพระช่วง ไม่มีแม่โจ้"

Object Identifier : 6107000457
Work Type :
Preferred Labels : สตริงไทค์ 119 ปี คุณพระช่วง "ไม่มีพระช่วง ไม่มีแม่โจ้"
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : สตริงไทค์ 119 ปี คุณพระช่วง "ไม่มีพระช่วง ไม่มีแม่โจ้" มีรูปท่านพระช่วงนูนออกมาใส่ชุดราชการ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย