กล่องเหล็กใส่บุหรี่ทรงกลม

Object Identifier : 6107000471
Work Type : Object
Preferred Labels : กล่องเหล็กใส่บุหรี่ทรงกลม
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques : เหล็ก
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กล่องเหล็กใส่บุหรี่ทรงกลม Special Filter Benson and Hedges
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย