พระบิดาของการเกษตรแผนใหม่ ม.จ. สิทธิ กฤดากร

Object Identifier : 6107000479
Work Type :
Preferred Labels : พระบิดาของการเกษตรแผนใหม่ ม.จ. สิทธิ กฤดากร
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2524
Description/Descriptive Note :
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย