โล่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Object Identifier : 6107000736
Work Type : ของที่ระลึก
Preferred Labels : โล่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Source Title :
Display Measurements : หนา 1 cm สูง 25 cm กว้าง 17 cm
Display Material/Techniques : ไม้และแผ่นโลหะ
Display Creation Date : 2551
Description/Descriptive Note : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบโล่เกียรติคุณนี้ให้ นายสราวุฒิ แดงประเทศ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาส วันแม่แห่งชาติ ปี 2551 ขออวยพรให้มีความสุข ความเจริญ ตั้งมั่นอยู่ในความกตัญญูกตเวทีตลอดไป ให้ไว้ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2551 นายณัฐพัชร อินทุภูติ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ
Library of Congress Subject Headings : สราวุฒิ แดงประเทศ, ณัฐพัชร อินทุภูติ