โล่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

Object Identifier : 6107000744
Work Type :
Preferred Labels : โล่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Source Title :
Display Measurements : วัดจากฐาน 15*18*1.5 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2547
Description/Descriptive Note : โล่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นวัสดุอะคิลิคใส มีข้อความว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2547 เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการก้าวเข้าสู่ World Class University ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2547
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ
Library of Congress Subject Headings : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย