ของที่ระลึก YUNNAN CHINA

Object Identifier : 6107000746
Work Type :
Preferred Labels : ของที่ระลึก YUNNAN CHINA
Source Title :
Display Measurements : เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม กว้าง 8 *16 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ของที่ระลึกจาก YUNNAN CHINA เป็นจาน พร้อมขาตั้ง เป็นภาพรวมชนเผ่า กลุ่มชาติพันธุ์จีนยูนนาน
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ