ใบอนุโมทนาบัตร แด่ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่

Object Identifier : 6107000758
Work Type :
Preferred Labels : ใบอนุโมทนาบัตร แด่ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2515
Description/Descriptive Note : กรอบรูป อนุโมทนาบัตร เล่มที่ 5 เลขที่ 3 ขออนุโมทนาแด่ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ผู้..........................ทรัพย์ในการ ทำบุญทอดกฐิน ของวัดแม่โจ้ ...............อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ..........จำนวนเงิน๙๒๓๓ (เก้าพันสองร้อยสามสิบสาม) ................คุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญนี้ จงดลบันดาลให้ท่าน....สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสบสิ่งอันพึง.....เทอญฯ วันที่....เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย