โล่ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) มอบแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช

Object Identifier : 6107000783
Work Type :
Preferred Labels : โล่ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) มอบแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช
Source Title :
Display Measurements : 16*22.5*1.5 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2547
Description/Descriptive Note : โล่ อะคิลิคสีใส ข้อความในโล่เขียนว่า ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ขอมอบโล่ขอบคุณแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุนการประชุมสัมมนาวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2547 วันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ.2547 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดกาลนาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง) ประธานที่ประชุม ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย