แสตมป์ 75 ปี

Object Identifier : 6107000824
Work Type :
Preferred Labels : แสตมป์ 75 ปี
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : แสตมป์ครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนาคตที่สดใสของชาติขึ้นอยู่กับการก้าวทัน ก้าวหน้า ก้าวไกล ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งมั่น จะสร้างสถาบันให้มีความเป็นเลิศทางการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นผู้นำทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า ประหยัด และเป็นประโยชน์ทั้งระดับอนุบาล ชุมชม และประชาคมโลก แม่โจ้มุ่งสร้างบุคคลให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่น การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม นอกจากการปลูกบ่มเพาะทางการเกษตรแล้ว แม่โจ้ยังมุ่งปลูกความรัก ความศรัทธา และความดีงาม ประดับไว้กลางใจคน เพื่อความจำเริญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในวิถีไทย ผู้ให้คำ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ แม่โจ้รุ่น 32
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย