รูปภาพท่านพระช่วง พระบรมราชโองการให้เป็นหลวงพระช่วง

Object Identifier : TACM0094
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : รูปภาพท่านพระช่วง พระบรมราชโองการให้เป็นหลวงพระช่วง
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : รูปภาพท่านพระช่วง พระบรมราชโองการให้เป็นหลวงพระช่วง (ภาพนี้ได้มาจากทายาทนำมามอบ ห้องท่านอยู่ชั้นใต้ดินที่บ้านของท่าน)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย