ดร.บุญธรรม เทศนากำลังอธิบาย เรื่องการใช้แก๊ส Methane eh4

Object Identifier : TACM0124
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ดร.บุญธรรม เทศนากำลังอธิบาย เรื่องการใช้แก๊ส Methane eh4
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ดร.บุญธรรม เทศนากำลังอธิบาย เรื่องการใช้แก๊ส Methane eh4
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย