พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวราโชวาทแก่บัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

Object Identifier : TACM0126
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวราโชวาทแก่บัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : บนเวที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวราโชวาทแก่บัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย