ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ

Object Identifier : TACM0169
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ให้ประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายมงคล ทรัพย์ยิ่ง สมาชิก หน่วยวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ เป็นผู้ชนะการประกวด แข่งขันกิจกรรมระดับภาค อันดับชมเชย ประเภท การจัดพานดอกไม้(ทีม) ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2516 ขอให้มีความสุขความเจริญเทอญ สุรชัย บุญลือ ประธานกรรมการดำเนินงาน อ.ก.ท.ภาคเหนือ สราญ เพิ่มพูล ที่ปรึกษา อ.ก.ท. ภาคเหนือ ประธานกรรมการอำนวยการ อ.ก.ท.ภาคเหนือ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย