ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ (2516)

Object Identifier : TACM0173
Work Type :
Preferred Labels : ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ (2516)
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2516
Description/Descriptive Note : องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ให้ประกาศนียบัตรเกียรติคุณฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายบุญไห้ ทองสมุย สมาชิกกิติมศักดิ์ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการอาชีวศึกษาเกษตรขององค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือให้เจริญก้าวหน้า ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรฯ โดยแท้จริง ให้ไว้ ณ วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2516 ขอให้มีความสุขความเจริญเทอญ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย