จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/722 22 ตุลาคม 2516 เรื่องขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา หรือผู้แทนไปร่วมงานและสังเกตการณ์ในการคัดเลือกการประกวดและแข่งขันกิจกรรมของสมาชิก อ.ก.ท.

Object Identifier : TACM0183
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/722 22 ตุลาคม 2516 เรื่องขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา หรือผู้แทนไปร่วมงานและสังเกตการณ์ในการคัดเลือกการประกวดและแข่งขันกิจกรรมของสมาชิก อ.ก.ท.
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2516
Description/Descriptive Note : จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/722 22 ตุลาคม 2516 เรื่องขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา หรือผู้แทนไปร่วมงานและสังเกตการณ์ในการคัดเลือกการประกวดและแข่งขันกิจกรรมของสมาชิก อ.ก.ท.
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย