จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/723 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งนักเรียน นักศึกษา หรือผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเกษตร

Object Identifier : TACM0184
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/723 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งนักเรียน นักศึกษา หรือผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเกษตร
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/723 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งนักเรียน นักศึกษา หรือผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเกษตร
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย