จดหมายราชการ ที่ศธ.090815/พิเศษ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมเกษตร

Object Identifier : TACM0188
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : จดหมายราชการ ที่ศธ.090815/พิเศษ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมเกษตร
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : จดหมายราชการ ที่ศธ.090815/พิเศษ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมเกษตรระดับภาค เรียนที่ปรึกษา อ.ก.ท. หน่วยแม่วัง สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประกาศผลการตัดสิน 1 ชุด
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย