คำสั่งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ที่ 83/2516 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานคัดเลือกการประกวดและแข่งขันกิจกรรมของสมาชิก อ.ก.ท.

Object Identifier : TACM0189
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : คำสั่งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ที่ 83/2516 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานคัดเลือกการประกวดและแข่งขันกิจกรรมของสมาชิก อ.ก.ท.
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : คำสั่งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ที่ 83/2516 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานคัดเลือกการประกวดและแข่งขันกิจกรรมของสมาชิก อ.ก.ท.
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย