โล่อะคิลิกใส ทปอ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2548

Object Identifier : TACM0194
Work Type : ของที่ระลึก
Preferred Labels : โล่อะคิลิกใส ทปอ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2548
Source Title :
Display Measurements : : วัดจากฐานความยาว 14cm ความหนา1.5 cm วัดความสูงจากฐานโดยรวมของป้าย สูง 16 cm
Display Material/Techniques : อะคิลิก
Display Creation Date : 2549
Description/Descriptive Note : โล่อะคิลิกใส ทปอ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2548 เรื่องรัฐและมหาวิทยาลัย ร่วมมือร่วมใจสู่เวทีโลก ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Library of Congress Subject Headings : จัดการประชุมทางวิชาการ, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย