About


พิพิธภัณฑ์ชุมชน (Community museum) หมายถึงแหล่งหรือสถานที่รวบรวมและจัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดี วัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องใช้ วัตถุทางวัฒนธรรม รวมทั้งองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่หรือเคยมีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสถานที่บ้านเรือน สิ่งก่อสร้างสมัยโบราณ ที่โดยอายุ รูปแบบทางศิลปะ สถาปัตยกรรมหรือประวัติความเป็นมาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราวของชุมชนนั้น ๆ ที่รวมเรียกว่าโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี หรืออาคารสถานที่ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้จัดแสดงข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีและทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชนอีกด้วย (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2547)

                        พิพิธภัณฑ์ชุมชนสามารถเป็นเครื่องมือในการเป็นสะท้อนวิถีชีวิตและค่านิยมของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนที่ยั่งยืน คณะผู้ศึกษาจึงจัดโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อรวบรวมคอลเล็กชั่นของพิพิธภัณฑ์ในชุมชนแต่ละแห่งที่มีความหลากหลายของรูปแบบ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  บางแห่งเป็นสถานที่รวบรวมสิ่งของทางวัตนธรรม บางแห่งทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไปด้วย

                        โครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนช่วยให้พิพิธภัณฑ์ในเครือข่ายได้แบ่งปันคอลเล็กชั่นของตนเองผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้ผู้คนสามารถค้นพบข้อมูล เกิดการศึกษา เปรียบเทียบ การวิจัย และเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งและเวลาทำการของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง ทำให้สามารถเข้าถึงคอลเล็กชั่นของพิพิธภัณฑ์ได้ทุกที่ ทุกเวลา