หนังสือเดินทาง ภรรยาคุณพระช่วงฯ A13870

Object Identifier : 6107000143
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : หนังสือเดินทาง ภรรยาคุณพระช่วงฯ A13870
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 1963
Description/Descriptive Note : หนังสือเดินททางของ Sam-ang C. Kashetra เลขที่ A13870 ออกให้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 1963
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย