สมุดเยี่ยม กระทรวงเกษตราธิการ

Object Identifier : 6107000144
Work Type :
Preferred Labels : สมุดเยี่ยม กระทรวงเกษตราธิการ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : สมุดเยี่ยมของกระทรวงเกษตราธิการ (กระทรวงเกษตรสมัยนั้น)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์