สมุดอนุสรณ์งานฉลองอายุครบ 5 รอบ พลเรือตรี หลวงประเสิรฐ 11 ม.ค.98

Object Identifier : 6107000147
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : สมุดอนุสรณ์งานฉลองอายุครบ 5 รอบ พลเรือตรี หลวงประเสิรฐ 11 ม.ค.98
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : สมุดอนุสรณ์งานฉลองอายุครบ 5 รอบ พลเรือตรี หลวงประเสิรฐ 11 ม.ค.98
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย