ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)

Object Identifier : 6107000527
Work Type :
Preferred Labels : ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2555
Description/Descriptive Note : หนังสือ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Collections : สิ่งพิมพ์