คู่มือเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Organic Guidebook) "ผู้คนและผลงานด้านเกษตรอินทรีย์

Object Identifier : 6107000531
Work Type :
Preferred Labels : คู่มือเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Organic Guidebook) "ผู้คนและผลงานด้านเกษตรอินทรีย์
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2559
Description/Descriptive Note : คู่มือเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Organic Guidebook) "ผู้คนและผลงานด้านเกษตรอินทรีย์ Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับที่ 0034 Collection สิ่งพิมพ์ Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 มอบให้ พ.ศ. 2560
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์
Library of Congress Subject Headings : เกษตรอินทรีย์