บันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย (ปกสีแดง มีข้อความว่า Venus Composition Book)

Object Identifier : 6107000579
Work Type :
Preferred Labels : บันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย (ปกสีแดง มีข้อความว่า Venus Composition Book)
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note :
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย