สมุดบันทึกความดี Calendar Note

Object Identifier : 6107000706
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : สมุดบันทึกความดี Calendar Note
Source Title :
Display Measurements : A5
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2555
Description/Descriptive Note : สมุดบันทึกความดี Calendar Note สมุดบันทึกของมหาวิทยาลัยหน้าปกสีเขียว ขนาด A5
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Collections : สิ่งพิมพ์
Library of Congress Subject Headings : Book, สมุดบันทึก, ของที่ระลึก