กสิกร ปีที่ 2

Object Identifier : 6107000711
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 2
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2471
Description/Descriptive Note : วารสารกสิกร ปีที่ 2 (ปีที่ 3 เล่มที่ 1 เมษายน 2471 // เล่มที่ 2 พฤษภาคม 2471 // เล่มที่ 3 มิถุนายน 2471 // เล่มที่ 4 กรกฎาคม 2471 // เล่มที่ 5 สิงหาคม 2471 // เล่มที่ 6 กันยายน 2471)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์