กสิกร ปีที่ 3

Object Identifier : 6107000712
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 3
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2472
Description/Descriptive Note : วารสารกสิกร ปีที่ 3(ปีที่ 3 เล่มที่ 1 เมษายน 2472 // เล่มที่ 2 พฤษภาคม 2472 // เล่มที่ 3 มิถุนายน 2472 // เล่มที่ 4 กรกฎาคม 2472 // เล่มที่ 5 สิงหาคม 2472 // เล่มที่ 6 กันยายน 2472)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์