สมุด โรงเรียน F.F.T.

Object Identifier : 6107000717
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : สมุด โรงเรียน F.F.T.
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : สมุด โรงเรียน F.F.T. ชื่อองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ชั้น วิชา-บัญชีรายรับ-รายจ่าย ขององค์การ MAE-JO 37
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย