เกียรติบัตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Object Identifier : 6107000737
Work Type : เกียรติบัตร
Preferred Labels : เกียรติบัตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 19 cm ยาว 25.5 cm หนา 0.8 cm
Display Material/Techniques : ไม้
Display Creation Date : 2535
Description/Descriptive Note : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เป็นที่ระลึกแด่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือแก่คณะ ในการ ศึกษาดูงานขอข้าราชการจากสหภาพเมียนมาร์ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2535
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ
Library of Congress Subject Headings : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์