กสิกร ปีที่ 14

Object Identifier : 6107000759
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 14
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2484
Description/Descriptive Note : วารสารกสิกร ปีที่ 14 (ปีที่ 14 เล่มที่ 1 มกราคม 2484 // เล่มที่ 2 มีนาคม 2484 // เล่มที่ 3 พฤษภาคม 2484 // เล่มที่ 4 กรกฎาคม 2484 // เล่มที่ 5 กันยายน 2484 // เล่มที่ 6 พฤศจิกายน 2484)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์