กสิกร ปีที่ 3

Object Identifier : 6107000761
Work Type :
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 3
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : วารสารเย็บเล่ม ประกอบด้วย(เล่ม7 ปีที่3 ตุลาคม พ.ศ.2472 // เล่ม8 ปีที่3 พฤศจิกายน พ.ศ.2472 // เล่ม9 ปีที่3 ธันวาคม พ.ศ.2472 // เล่ม10 ปีที่3 มกราคม พ.ศ.2472 // เล่ม11 ปีที่3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2472)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์