กสิกร ปีที่ 15

Object Identifier : 6107000767
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 15
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2485
Description/Descriptive Note : วารสารกสิกร ปีที่ 15 (ปีที่ 15 เล่มที่ 1 มกราคม 2485 // เล่มที่ 2 มีนาคม 2485 // เล่มที่ 3 พฤษภาคม 2485 // เล่มที่ 4 กรกฎาคม 2485 // เล่มที่ 5 กันยายน 2485 // เล่มที่ 6 พรึสจิกายน 2485)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์