ที่แยกเมล็ดพันธุ์

Object Identifier : LA076
Work Type :
Preferred Labels : ที่แยกเมล็ดพันธุ์
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ที่แยกเมล็ดพันธุ์ เครื่องจักรกลสำหรับแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และอื่น ๆ
Related Entities : ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
Related Places : Lanna Agricultural Learning Center
Related Collections : Agricultural Equipment