ปริญญาบัตร พระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ทรงคุณวุฒิเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Object Identifier : TACM0093
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : ปริญญาบัตร พระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ทรงคุณวุฒิเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2524
Description/Descriptive Note : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร สภาสถาบันให้ปริญญาบัตรฉบับนี้ไว้แก่ พระช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อแสดงความว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสมควรแก่เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มีศักดิ์ สิทธิ และเกียรติ แห่งปริญญานี้ทุกประการ ตั้งแต่วันที่ 26 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2524
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย