ภาพสมัยเป็นข้าราชการ

Object Identifier : TACM0096
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ภาพสมัยเป็นข้าราชการ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note :
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย