รูปภาพ จอมพล ป พิบูลย์ สงคราม

Object Identifier : TACM0101
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : รูปภาพ จอมพล ป พิบูลย์ สงคราม
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : รูปภาพ จอมพล ป พิบูลย์ สงคราม (สมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตราธิการ)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย