พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกำลังประทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตรุ่นแรกของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เชียงใหม่

Object Identifier : TACM0123
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกำลังประทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตรุ่นแรกของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกำลังประทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตรุ่นแรกของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย