ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ

Object Identifier : TACM0171
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ให้ประกาศนียบัตรเกียรติคุณฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายวีระ สันทัดยนต์ สมาชิกกิติมศักดิ์ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการอาชีวศึกษาเกษตรขององค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือให้เจริญก้าวหน้า ตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ โดยแท้จริง ให้ไว้ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2516 ขอให้มีความสุขความเจริญเทอญ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย