ข่าวสาร อ.ก.ท.ภาคเหนือ

Object Identifier : TACM0177
Work Type : หนังสือ
Preferred Labels : ข่าวสาร อ.ก.ท.ภาคเหนือ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2516
Description/Descriptive Note : ข่าวสาร อ.ก.ท.ภาคเหนือ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยแม่โจ้-แม่วัง-ตาก-น่าน-พิษณุโลก สำนักงาน อ.ก.ท. ภาคเหนือ:วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ แม่โจ้ เชียงใหม่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2516 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เจ้า
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย