จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/727 24 ตุลาคม 2516 เรื่องทูลเชิญเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ และรับประกาศนียบัตร อ.ก.ท. ทูล หม่อมเจ้าวงศ์มหิป ชยางกูร

Object Identifier : TACM0186
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/727 24 ตุลาคม 2516 เรื่องทูลเชิญเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ และรับประกาศนียบัตร อ.ก.ท. ทูล หม่อมเจ้าวงศ์มหิป ชยางกูร
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2516
Description/Descriptive Note : จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/727 24 ตุลาคม 2516 เรื่องทูลเชิญเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ และรับประกาศนียบัตร อ.ก.ท. ทูล หม่อมเจ้าวงศ์มหิป ชยางกูร
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย