แท่นท้าวทั้ง 4

Object Identifier : HJ0077
Work Type :
Preferred Labels : แท่นท้าวทั้ง 4
Source Title :
Display Measurements : สูง 91 ซม กว้าง 50 ซม
Display Material/Techniques : ทำจากไม้
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : แท่นท้าวทั้ง 4 ทำจากไม้ นำไม้หน้าสาม 4 ชิ้น มาประกอบกัน โดยตั้งเป็นเสา แล้วนำไม้อีกสองชิ้นมาตีติดให้เป็นรูปกากบาท ค่อยไปด้านบน แล้วนำอีกชิ้นมาตีด้านล่าง ให้มีแขนยื่นออกไปเท่า ๆ กับด้านบน ปลายไม้ทั้ง 4 ด้าน นำไม้แผ่นขนาดประมาณ 15 ซม มาตีติดปลาย เพื่อใช้เป็นที่วาง ตีไม้ติดด้านล่างและปลายเสาด้วย ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่นการแฮกนา หรือการขึ้นท้าวทั้ง 4 History : ผ่านพิธีกรรมในการแฮกนา ที่โครงการ 35 ไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Entities : นิคม พรหมมาเทพย์
Related Places : พิพิธภัณฑ์เฮือนใจ๋หุม
Related Collections : Rites