พิพิธภัณฑ์เฮือนใจ๋หุม

รายการทั้งหมด 210 รายการ


Identifier : CM001-2019
Title : พิพิธภัณฑ์เฮือนใจ๋หุม
Description/Descriptive Note : พิพิธภัณฑ์เฮือนใจ๋หุม เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ผญาล้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ของคุณนิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์พื้นบ้านแห่งล้านนา ซึ่งได้รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวล้านนา ทั้งของเก่าและใหม่ เป็นการรวบรวมส่วนตัวโดยคุณนิคม พรหมมาเทพย์ ที่เสาะแสวงหาวัตถุต่าง ๆ มาจัดแสดงและแบ่งประเภท เช่น มุมภูมิปัญญาพื้นบ้าน เครื่องแต่งกาย การทำการเกษตร และพิธีกรรม
Related Collection : อุปกรณ์สำหรับจับปลาและดักสัตว์ Equipment for fishing and trapping
Related Entities : นิคม พรหมมาเทพย์